Zaprenumeruj bezpłatny serwis informacyjny
Strona główna » Regulaminy

Regulaminy


JAK ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE NA OBOZIE?

PRZEZ INTERNET: POD KAŻDĄ OFERTĄ JEST KRÓTKI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PROSIMY O WYPEŁNIENIE, A NASZ KONSULTANT SKONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM JAK NAJSZYBCIEJ, STARAMY SIĘ ODPOWIADAĆ NATYCHMIAST.
MOŻNA TEŻ WYSŁAC MAILA Z PODANIEM NAZWY I TERMINU OBOZU, NA ADRES:
KONTAKT@KOGIS.PL

TELEFONICZNIE: OCZYWIŚCIE MOŻNA DO NAS ZADZWONIĆ I ZAREZERWOWAĆ MIEJSCE TELEFONICZNIE: tel. (94) 372 02 43 LUB tel. 501 612 823

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
organizowanej przez KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej Edyta Sochacka
(Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług turystycznych)

DEFINICJE
Organizator – KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej Edyta Sochacka, z siedzibą w Warszawie 04-823, ul. Jontka 9
Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;
Klient/ uczestnik – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z „Umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której Umowa została zawarta, a także osobę trzecią, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową;
Organizator – przedsiębiorca, KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej Edyta Sochacka, posiadający Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1319;
Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba Uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to co najmniej 10 Uczestników w sezonach letnich (od kwietnia do września) i co najmniej 15 Uczestników w sezonach zimowych (od stycznia do marca), chyba że oferta stanowi inaczej.
Warunki Uczestnictwa KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej Edyta Sochacka zał. nr 1 do umowy – niniejsze warunki uczestnictwa w Imprezie Turystycznej;
Umowa – Umowa o świadczenie usług turystycznych zawierana pomiędzy Klientem i KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej Edyta Sochacka, w której KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej Edyta Sochacka zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla Klienta.


I. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zawarcie umowy z organizatorem następuje z chwilą podpisania przez klienta i przedstawiciela organizatora umowy. Za osoby niepełnoletnie umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi.
2. Klient zobowiązuje się do dokonania wpłat w ustalonych przez organizatora terminach i wysokościach, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagana jest jednorazowa wpłata pełnej ceny.
3. Miejscem wpłaty jest ustalony w umowie rachunek bankowy Organizatora.
4. W przypadku nie dokonania w ustalonym terminie przez klienta na rzecz organizatora, pełnej wpłaty z tytułu podpisanej umowy, organizator ma prawo wypowiedzenia umowy w formie pisemnej oraz obciążenia klienta kosztami związanymi z wypowiedzeniem umowy. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje klientowi wraz z informacją o obciążeniu.
II. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY I ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ
1. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien w ciągu 5 dni poinformować organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy. W przypadku braku informacji w terminie 5 dni, przyjmuje się że klient odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
2. Jeżeli klient zgodnie z pkt. 1, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru:
• uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub imprezę o wyższym standardzie za dopłatą.
• żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
3. W wypadkach określonych w pkt. 2 klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba, że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:
• zgłoszenie się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie.
• siły wyższej
4. Organizator zastrzega, iż impreza może zostać odwołana w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organizator informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie najpóźniej 14 dni przed planowanym początkiem imprezy.
5. Organizator może dokonać podwyższenia ceny imprezy, nie później jednak niż na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych lub wzrost kursów walut.
6. Organizator w przypadku niewykonania usługi zagwarantowanej umową stanowiącą istotną część programu w trakcie trwania imprezy turystycznej zapewnia klientowi odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie
imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, zaś organizator cenę tę obniża o kwotę wynikającą z różnicy w cenie obydwu usług.
III. PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWIEŃ NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ
1. Za pisemną zgodą organizatora klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie ta osoba przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1 jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli klient zawiadomi go o tym, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie podając imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania danej osoby trzeciej.
IV. PRAWA KLIENTA
1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącą integralną część umowy.
2. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej jest uprawiony do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli organizatora, a na organizatorze spoczywa obowiązek jej zapewnienia.
V. OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów podróżnych (paszportu lub dowodu osobistego w przypadku imprez zagranicznych) oraz innych wymaganych, o których obowiązku posiadania klient został poinformowany przez organizatora.
2. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w Polsce i na terenie krajów pobytu na imprezie turystycznej. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez uczestnika tych przepisów.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na imprezie turystycznej oraz stosowania się do poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i instruktorów.
4. W razie uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku imprezy turystycznej, w szczególności w przypadku:
• zagrożenia interesów innych uczestników
• naruszenia zapisów umowy i warunków uczestnictwa
• naruszenia zapisów regulaminu danej imprezy turystycznej, z którym każdy uczestnik jest zapoznawany
natychmiast po rozpoczęciu imprezy turystycznej (w przypadku niepełnoletnich uczestników przedstawiciel ustawowy – przed rozpoczęciem imprezy turystycznej - ma prawo zażądać kopii regulaminów danej imprezy turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny) może zostać usunięty z imprezy. Organizator może wypowiedzieć umowę z klientem w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy uczestników imprezy turystycznej. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym przez Organizatora z przyczyn o których mowa w pkt. 4, Organizator zobowiązany jest do zwrotu kwoty wpłaconej przez uczestnika, pomniejszonej o wartość wykorzystanych świadczeń przez uczestnika i faktycznie poniesionych kosztów, których zestawienie przekazane zostaje klientowi niezwłocznie po wypowiedzeniu umowy.
5. Niepełnoletnich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.
6. Uczestnik pełnoletni na imprezach przeznaczonych dla osób niepełnoletnich podlega takim samym regulaminom jak uczestnik niepełnoletni.
7. Uczestnik oraz jego rodzic lub prawny opiekun ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie trwania imprezy turystycznej oraz zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.
8. Na imprezach autokarowych klienta obowiązuje limit bagażu: 1szt bagażu głównego o wadze nie przekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie większych niż 180cm oraz bagaż podręczny o wadze maksymalnej do 5 kg. N obozach specjalistycznych: jeden komplet nart lub snowboardu w pokrowcu lub jeden instrument muzyczny w pokrowcu .
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a. działaniem lub zaniechaniem Klienta;
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć albo;
c. siłą wyższą
Jednocześnie wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wyżej wymienionych nie zwalnia organizatora od obowiązku udzielania w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych, jednakże w wysokości nie wyższej niż dwukrotność ceny danej imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa uczestnika dojdzie w miejscu publicznym do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
4. W czasie trwania imprezy turystycznej opiekę nad grupą sprawuje kierownik i wychowawcy zatwierdzeni we właściwym kuratorium.
VII. UBEZPIECZENIE
1. Nazwa ubezpieczyciela i kwota odszkodowania jest podana w każdej ofercie imprezy turystycznej.
2. Informacje o pełnych warunkach i zakresie ubezpieczenie dostępne są na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz mogą być na życzenie Klienta wysłane wysyłane w formie elektronicznej przed zawarciem umowy.
3. W cenie imprezy turystycznej nie zostało zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Klient ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej przed zawarciem umowy.
VIII. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja z imprezy turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez organizatora stosownego oświadczenia również w formie pisemnej elektronicznej oraz za pośrednictwem faksu.
2. Rezygnacja z imprezy turystycznej lub zmiana terminu przez uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do biura w dzień roboczy. W każdym wypadku klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez biuro kosztów do momentu rezygnacji.
Kwota potrącenia będzie równoważna wszystkim poniesionym kosztom i wyliczana indywidualnie (nie stosuje się potrąceń ryczałtowych).
IX. REKLAMACJE
1. Jeżeli w trakcie imprezy uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora (lub przedstawiciela organizatora) np. ustnie w miejscu realizacji imprezy turystycznej, telefonicznie, elektronicznie lub pisemnie biuro organizatora.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej, również elektronicznie lub faksem w ciągu trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
4. Reklamacja w formie pisemnej elektronicznej lub faksowej powinna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądania klienta.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieregulowanym w umowie i niniejszych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2004r., nr 223, poz.2268 z późn. zm) oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2. Właściwy dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości
określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (dz. U. z 1964r., nr 16, poz.93 z późn. zm.).
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy o świadczeniu usług turystycznych przez biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych.
REGULAMIN DOJAZDU
REALIZOWANEGO PRZEZ ORGANIZATORA OBOZÓW I KOLONII
(załącznik nr 2 do umowy o świadczeniu usług turystycznych)

Regulamin transportu realizowanego przez KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej Edyta Sochacka.

O ile oferta nie stanowi inaczej, transport organizowany jest za dopłatą z największych miast w Polsce zgodnie z cennikiem podanym w ofercie.
Przewóz niepełnoletnich uczestników następuje pod opieką konwojenta.
1. Miejsce zbiórki jest podawane najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej na adres e-mail podany w umowie. W razie braku adresu mailowego, klient zobowiązany jest uzyskać informację w biurze telefonicznie.
2. Klient podczas składania zamówienia i zawierania umowy o świadczeniu usług turystycznych określa, czy chce z usługi transportowej skorzystać, jeśli tak to na jakiej trasie, jeśli nie - wybiera dojazd we własnym zakresie bez dopłat.
3. Transport można wykupić z tego samego miejsca wyjazdu/powrotu. Klient może wykupić inne miejsca wyjazdu/powrotu tylko za zgodą organizatora.
4. Aby skorzystać z usługi transportu należy uiścić opłatę dodatkową za przejazd, określoną w ofercie, w terminie wymaganym umową (łącznie z wpłatą za imprezę).
5. Wszelkie zmiany dotyczące miejsca wyjazdu i powrotu należy zgłaszać do organizatora pisemnie, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W razie rezygnacji z usługi transportowej otrzymuje się zwrot wpłaconej kwoty, w razie zmiany miejsca/ trasy wypłaca się klientowi różnicę, bądź klient jest zobowiązany do dopłaty, jeśli cena innej trasy była wyższa, aniżeli wcześniej wybrana. W przypadku rezygnacji z usługi transportu w terminie krótszym niż 14 dni, Organizator nie zwraca kwoty za transport.
6. W przypadku dokonania zmiany miejsca wyjazdu w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia się imprezy, Organizator ma prawo nie przyjąć tej zmiany.
7. W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych korzystaniem z usługi transportowej (tj. mniej niż 6 osób) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania dojazdów z danej trasy lub miejsca, o czym powiadomi uczestnika / klienta w formie elektronicznej do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnik, któremu odwołano dojazd ma prawo wyboru innego dostępnego miejsca wyjazdu realizowanej przez organizatora lub odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
8. Postoje organizowane są regularnie tzn. przerwa co ok. 3-4 godziny w miejscach do tego przystosowanych. Na wszystkich miejscach postojowych znajdują się sanitariaty (czasem odpłatne).
9. Jeśli oferta nie stanowi inaczej, przejazd odbywać się może różnymi środkami transportu: autokarem, busem, pociągiem lub samochodem osobowym, może się odbywać z przesiadkami.
10. Przy wyborze opcji transportu własnego dojazd i odbiór własny uczestników odbywa się w godzinach ustalonych przez organizatora i podanych klientowi drogą elektroniczną najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.
11. Klient, który wykupi transport ma obowiązek stawić się w wyznaczonej godzinie i miejscu na zbiórce. Niestawienie się na zbiórce zobowiązuje Klienta do natychmiastowego kontaktu z biurem lub kierownikiem obozu w celu poinformowania, czy uczestnik będzie brał udział w imprezie turystycznej i kiedy zostanie dowieziony.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i godziny zbiórki w przypadku sytuacji od niego niezależnych jak prace remontowe w miejscu, w którym zaplanowana jest zbiórka, manifestacje uliczne, zmiany w organizacji ruchu drogowego. Wówczas klient informowany jest telefonicznie o zmianie.
13. Nie zwraca się kosztów transportu w sytuacji niestawienia się w miejscu zbiórki bez uprzedniego poinformowania Organizatora lub przedstawiciela Organizatora.
14. Każdego uczestnika korzystającego z transportu Organizatora obowiązuje limit bagażu: 1szt bagażu głównego o wadze nie przekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie większych niż 180cm, oraz bagaż podręczny o wadze maksymalnej do 5 kg. Na obozy specjalistyczne dodatkowo: jeden komplet nart lub snowboardu w pokrowcu lub jeden instrument muzyczny w pokrowcu.
15. Klient, który korzysta z transportu Organizatora w przypadku imprezy odbywającej się poza granicami Polski, zobowiązany jest do posiadania paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej (np. dowód osobisty w krajach UE). Organizator nie odpowiada za brak odpowiedniego dokumentu.PLANETARIA W POLSCE

Sięgnąć po gwiazdkę z nieba… któż nie marzył o tym? Od początków istnienia człowieka rozumnego, najtęższe umysły ludzkie badają zjawiska zachodzące na niebie, opisują gwiazdy i planety. To właśnie dzięki obserwacjom ciał niebieskich nauczyliśmy się mierzyć czas, przewidywać pory roku i żyć w zgodzie z cyklami natury wokół nas. Warto już od małego uświadamiać dzieciom bezmiar Wszechświata, aby rozbudzić w nich pasję odkrywcy i podziw dla natury.
Po co powstały planetaria?
Planetaria jeszcze do niedawna oznaczały miejsce z sufitem w kształcie kopuły, na którym wyświetlano „sztuczne niebo” z symulacją ruchu różnych ciał niebieskich. To miejsce, w którym każdy może z jednej strony poczuć się małym wobec ogromu Wszechświata, a z drugiej nabrać podziwu dla potęgi ludzkiego umysłu, który jest w stanie zgłębiać przez pokolenia kolejne tajemnice kosmosu.
Współczesne planetaria przypominają te dawne tylko kształtem pomieszczenia. Dzięki nowoczesnym urządzeniom multimedialnym, technice 3D, wykupując bilet na seans możecie znaleźć się na powierzchni dalekich planet, na pokładzie kosmicznej rakiety, dolecieć do granic naszej Galaktyki i zobaczyć widoki zapierające dech w piersiach. Seanse to specjalne filmy wykonane skomplikowaną technologią, za pomocą której człowiek wygodnie leżący w fotelu może naprawdę sięgnąć gwiazd. Każdy seans poprzedzony jest tradycyjnym pokazem rozgwieżdżonego nieba z widokiem aktualnym do naszej szerokości geograficznej i pory roku. Każde planetarium ma w swojej ofercie seanse przeznaczone dla widzów w różnym wieku, od przedszkolaków po osoby dorosłe z wykształceniem ścisłym. Ponadto prowadzone są w nich obserwacje astronomiczne na żywo, pokazy naukowe, wykłady i warsztaty oraz wystawy – warto być na bieżąco z programem planetarium w Twoim mieście!

Największe i najciekawsze planetaria w Polsce
Zaczniemy od najnowocześniejszego planetarium, które znajduje się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Kopuła o promieniu 16 metrów, zestaw czterech rzutników cyfrowych oraz projektor gwiezdnego wyświetlającego 20 mln punktów świetlnych, 137 wygodnych foteli i przestrzenny dźwięk… to wszystko sprawi, że widzowie mogą doświadczyć podróży kosmicznych, bezmiaru Wszechświata i znaleźć się oko w oko z odległymi planetami. Na miejscu odbywają się seanse przeznaczone dla dzieci od 5 lat, dla dzieci szkolnych, licealistów i dorosłych, występy i wykłady, pokazy laserowe, a także wspólne oglądanie zjawisk atmosferycznych na rzeczywistym niebie nad Warszawą. Repertuar co pewien czas ulega zmianie – każdy sezon to nowości w programie!

Planetarium z największą (23 metry średnicy) kopułą i zarazem najstarsze w Polsce znajduje się w Chorzowie. Od momentu budowy w 1955 roku oczywiście było wiele razy unowocześniane. Na widowni może zasiąść jednocześnie aż 400 osób. Odbywają się tu prelekcje astronomiczne, lekcje astronomii i geografii oraz pokazy. Obiekt dysponuje największą w Polsce lunetą o 30-centymetrowym obiektywie i licznymi mniejszymi teleskopami. W pogodne dni zwiedzający mogą obserwować Słońce, a po zapadnięciu zmroku ciekawe obiekty nocnego nieba, oglądane nawet w 750-krotnym powiększeniu. Astronomom w planetarium teleskopy służą do śledzenia planetoid i komet. Goście chętnie zatrzymują się na dziedzińcu, gdzie czas jest odmierzany przez wielki zegar słoneczny. Planetarium proponuje też dyskusje z astronomami i organizuje krajowe olimpiady astronomiczne dla uczniów pałającym miłością do astronomii i posiadającym spora wiedzę na tematy "niebieskie".

Każde dziecko wie kim był Mikołaj Kopernik i gdzie prowadził swoje obserwacje. Trochę więc może dziwić fakt, że w Toruniu planetarium pod nazwą Centrum Popularyzacji Kosmosu powstało dopiero w 1994 roku. Atrakcje przeznaczone są dla dzieci od lat 4 i dorosłych. Są to planetarium (miejsce seansów), sala Geodium i Orbitarium. Pokazy zależnie od tytułu, opowiadają o wielkości i budowie Wszechświata, opisują najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie, przybliżają tajemnice planet i galaktyk. Niezwykłe, przestrzenne obrazy tworzą animacje video oraz slajdy wyświetlane w dwóch specjalnych systemach: panoram 360 stopni oraz all-sky. Sala Geodium to autorska, interaktywna wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł można przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. W całej sali rozmieszczono kilkanaście interaktywnych stanowisk prezentujących ciekawe zjawiska przyrodnicze na Ziemi. Sala Orbitarium poświęcona jest naszej galaktyce, Układowi Słonecznemu, różnym zjawiskom zachodzącym we Wszechświecie.

Olsztyńskie planetarium stanowi jedną z głównych atrakcji tego miasta od blisko 40 lat. Od 2012 roku posiada nowoczesne, cyfrowe projektory wyświetlające 16 mln pikseli. Obraz otaczający widza sterowany jest na żywo przez oprogramowanie, które pozwala na zaprezentowanie gwieździstego nieba, zachodzących na nim zjawisk widzianych w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na Ziemi lub w kosmosie. Możemy oglądać obiekty bliskiego i dalekiego Wszechświata wędrując pośród planet, gwiazd i galaktyk. System projekcyjny działa także jako projektor filmów wykonanych w technice fulldome, które znajdują się w ofercie planetarium. W hali planetarium znajduje się kopia Sputnika 1, który w 1957 roku poleciał w kosmos jako pierwszy sztuczny satelita Ziemi. Tuż obok planetarium, w starej wieży ciśnień znajduje się obserwatorium astronomiczne, które także prowadzi ciekawe inicjatywy dla zwiedzających.

Międzyzdroje – oryginalne cyfrowe planetarium powstało na dachu budynku przy międzyzdrojskiej promenadzie i jednym z najnowocześniejszych tego typu w Polsce. Dzięki zaawansowanej technice komputerowej można nie tylko oglądać wizualizacje nieba, ale także ciekawe filmy-seanse o Wszechświecie, które przenoszą widza w kosmos. Każdy seans to zapierająca dech w piersiach podróż przez niewyobrażalne przestrzenie w poszukiwaniu granic galaktyki, podróże przez czas odkrywające tajemnice największych fenomenów przyrody na Ziemi aż po narodziny Wszechświata. W planetarium prowadzone są pokazy z aktywnym udziałem słuchaczy i przeprowadzane doświadczenia.

Oprócz tych wymienionych w artykule, na terenie kraju działa kilkanaście mniejszych planetariów oraz kilka przyjezdnych. Warto korzystać z każdego, które znajduje się w Waszej okolicy, to wspaniała okazja do zaszczepienia w dzieciach pasji naukowca.

Autorem artykułu jest KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej www.kogis.pl – organizator kolonii, wycieczek szkolnych, internetowa baza atrakcji turystycznych.


SZKOŁA PRZETRWANIA - PO CO, KOMU I KIEDY JEST POTRZEBNA?

„Oj, przydałaby Ci się prawdziwa szkoła przetrwania” – niejeden rodzic komentuje tymi słowami wygodnictwo swojego dziecka, którego w dodatku trudno oderwać od ekranów telefonów, gier, konsoli i komunikatorów społecznych. Żyjemy w ciepłych domach, w których przygotować możemy posiłek w ciągu kilku minut, otoczeni urządzeniami, które ułatwiają nam życie. Jak daleko zabrnęliśmy w to specyficzne uzależnienie, widać czasami na obozach survivalowych dla dzieci, które nie wyobrażają sobie życia bez technologii hi-tech i często nie potrafią samodzielnie ukroić chleba, ani uprać skarpetek…
To prawda, że czasy prawdziwego dziecięcego czy młodzieżowego survivalu, przeżywanego na obozach harcerskich jeszcze w latach 90., przeminęły (może nie bezpowrotnie?). Wynika to z większej troski o bezpieczeństwo najmłodszych, dziś nie do wyobrażenia jest posługiwanie się siekierą czy piłą przez grupę nastolatków, w celu np. zbudowania pryczy do spania. Nie znaczy to jednak, że wyjazdy survivalowe – czy to obozowe czy rodzinne – straciły rację bytu.
Czym jest dzisiaj survival? Z pewnością nie jest to wojskowa musztra, ani przemierzanie pustkowi z jednym scyzorykiem i butelką na wodę w dłoni, choć oczywiście można znaleźć firmy, które specjalizują się i w tak ekstremalnych wyprawach. Zadaniem dzisiejszych szkół przetrwania jest uczenie na nowo życia w świecie (naturalnym środowisku), do którego człowiek należy, ale od którego coraz mocniej się oddala i odcina, polegając wyłącznie na zdobyczach cywilizacji. Będzie to więc nauka zachowania podczas burzy, śnieżycy, suszy czy wichury, znajdowania jadalnych roślin w lesie, budowy schronienia, rozpalania ognia, kurs ratownictwa.
Wyjazd po przygodę
Letnie wakacje są dobrym momentem do spróbowania swoich sił w survivalu. Podstawowe umiejętności z zakresu sztuki przetrwania w lesie powinien mieć każdy człowiek. Rodzinny wyjazd pod namiot może stać się doskonałą okazją do nauki np. tworzenia prostych narzędzi z wykorzystaniem darów natury, wypraw do lasu z atlasem roślin jadalnych i rozpoznawania ich oraz przyrządzania potraw, budowy ogniska i bezpiecznego gaszenia go, prób skonstruowania szałasu. Większość dzieci marzy o takich działaniach wspólnie z rodzicem i są one dla nich większą atrakcją niż wyjazd do luksusowych hoteli. Doskonale zacieśniają więzi rodzinne, dzieci o niczym innym nie marzą, jak o pełnej uwadze rodziców oraz – najważniejsze – wspólnym z nimi działaniu.
Alternatywą są wyjazdy na obozy survivalowe. Organizowane są nawet dla dzieci od pierwszej klasy podstawowej. Taki survival dziecięcy to np. nauka przewidywania pogody, dbania o zdrowie i życie w różnych warunkach pogodowych, rozpoznawanie kierunków poprzez obserwację przyrody, budowanie noszy i opatrywanie ran, konstruowanie wędki czy oszczepu. Dzieci uczone są działać razem, wspólnie poszukiwać rozwiązania problemów, to bardzo ważna umiejętność.
Obozy survivalowe dla starszych dzieci i nastolatków oprócz wyżej wymienionych umiejętności, przynoszą im także wiedzę jak czytać mapę i posługiwać się kompasem, jak przetrwać noc w lesie, jak znaleźć jadalną roślinę, rozpalić ognisko, wytropić zwierzynę, jak reagować przy hipotermii czy opatrzyć oparzenie. Również tutaj przykłada się dużą wagę do budowania zespołu, poznawania swoich mocnych i słabych stron, reakcji na trudną sytuację.
Przypatrzmy się swojej rodzinie, nie tylko dzieciom, ale i nam samym. Wozimy dzieci nowoczesnymi samochodami na kilka zajęć rozwijających w tygodniu: uczą się języków obcych, sztuk walki, tańca, pływania i jazdy konnej. My sami mamy zaplanowany każdy dzień w kalendarzu w smartfonie i w telefon wpisane wszystkie kontakty do znajomych. Czujemy dziwną pustkę i niemoc w czasie awarii prądu w domu, do najmniejszej usterki sprzętu wzywamy fachowca, a dzieci nie potrafią ukroić kromki chleba bez pomocy elektrycznej krajalnicy. Jeśli taki jest obraz Twojej rodziny, czas najwyższy pomyśleć o powrocie do natury i dla własnego dobra nauczyć się dbać o życie i zdrowie bez pomocy automatycznych urządzeń.